Razem : 0,00 zł

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1.

[Definicje]

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie sklepu internetowego oznaczają:

1) Właściciel Sklepu - spółka BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322897, numer NIP 7773091557, numer REGON 301004427, wysokość kapitału zakładowego 925.000,00 złotych tel.: +48 61 278 53 67, tel./fax: +48 61 415 18 96, adres email: sklep@prezentidealny.com;

2) Sklep – Sklep internetowy Prezent Idealny, który prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie Regulaminu;

3) Regulamin – Regulamin Sklepu internetowego będący integralną częścią Umowy, regulujący zasady i warunki zamawiania przez Klienta towarów za pośrednictwem Internetu w ramach Sklepu;

4) Umowa – umowa sprzedaży zawiera pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, na mocy której Właściciel Sklepu zobowiązuje się przenieść na Klienta własność towaru i wydać mu towar, a Klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Właścicielowi Sklepu cenę;

5) Klient - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 K.c., która dokonuje zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu;

6) Odbiorca Towaru – osoba fizyczna niebędąca Klientem, która w zamówieniu złożonym przez Klienta została wskazana jako adresat zamówionego Towaru;

7) Strona internetowa – www.prezentidealny.com

8) Towar – produkty, które Klient może zamówić w Sklepie za pośrednictwem Strony internetowej i następnie nabyć na podstawie Umowy zawieranej z Właścicielem Sklepu;

9) K.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.);

10) Dzień roboczy - oznacza każdy dzień powszedni, z wyłączeniem sobót oraz dni określanych jako ustawowo wolne od pracy;

11) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.).

12) e-voucher - numerowany dokument wystawiony przez BonCard Polska Sp. z o.o., umożliwiający realizację towarów i usług dostępnych w sklepie www.prezentidealny.com.

 

§ 2.

[Postanowienia ogólne]

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto - zawierają podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w chwili nabycia.
 3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Zdjęcia mają charakter poglądowy, zamawiany Towar może nieznacznie różnić się od prezentowanych wzorów.
 5. Każda ze stron Umowy jest bezwzględnie zobowiązana do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy K.c.
 8. Do korzystania z Serwisu internetowego za pośrednictwem Internetu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

 

§ 3.

[Warunki zakupu]

 1. Sklep internetowy www.prezentidealny.com prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są na Stronie internetowej.
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na Stronie internetowej. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c., a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego Towaru. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep, z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 3 oraz 5 Regulaminu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed datą ich wejścia w życie.
 5. Dla Klienta i Sklepu wiążące są informacje zawarte na Stronie internetowej przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
 8. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż następujących Towarów:

a) zestawów składających się z karty Prezent Idealny wraz z wybranym wariantem doładowania. Sklep nie prowadzi sprzedaży pojedynczego elementu zestawu jakim jest wariant doładowania;

b) Kart Podarunkowych oraz Kart Prezentowych z nominalną kwotą zasilenia zewnętrznych producentów;

c) Kodów - unikalnej kombinacji znaków, umożliwiającej Klientowi skorzystanie z produktów lub usługi dostawcy produktu lub usługi.

 

§ 4.

[Potwierdzenie i weryfikacja zamówień]

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta. W przypadku gdy zamówienie ma być zrealizowane (przesłane) do Odbiorcy Towaru, Klient jest zobowiązany podać także niezbędne dane Odbiorcy Towaru.
 2. W przeciągu 24 godzin (Dni robocze) od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 3. Sklep zastrzega, że jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym m. in. w następujących przypadkach:

a) gdy nie posiada danego Towaru na stanie (w magazynie);

b) w ofercie znajdującej się na Stronie internetowej zamieszczono błędny opis Towaru lub podano niewłaściwą cenę;

c) Klient podał niewłaściwe lub nieprawdziwe dane i nie jest możliwa jego weryfikacja;

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Sklep przekaże informację o stanie zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail lub poinformuje telefonicznie na numer podany przez Klienta, proponując Klientowi możliwość:

a) anulowania całości zamówienia z obowiązkiem zwrotu Klientowi zapłaconej ceny;

b) anulowania zamówienia w części z obowiązkiem zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za niezrealizowaną część zamówienia.

 1. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 2. Sklep ma prawo anulować zamówienie w każdym czasie i odmówić jego realizacji, jeżeli na skutek wewnętrznej weryfikacji złożonego i opłaconego zamówienia, zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności zamawiającego, w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone z adresów e-mail lub domen uznanych przez Sklep za niewiarygodne.

 

§ 5.

[Płatność]

 1. Klient dokonuje płatności:

a) przelewem na wskazany przez Sklep rachunek bankowy;

b) za pomocą systemu płatności PayU;

c) przy użyciu Multikarty Prezent Idealny - aby skorzystać z tej metody płatności należy wpisać w koszyku do zamówienia w polach "Użyj Multikarty Prezent Idealny" Numer karty, kod i PIN, następnie sprawdzić saldo "Sprawdź" i dodając kartę "Użyj karty". Jeżeli wartość zamówienia przewyższy wartość Multikarty Prezent Idealny, wówczas różnicę będzie można opłacić przy użyciu podstawowej formy płatności;

 1. Ceny przesyłki określone są w cenniku dostaw dostępnym na stronie: http://www.prezentidealny.com/content/1-koszt-dostawy.
 1. Sklep wystawia fakturę VAT/notę dokumentującą dokonany zakup.
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się na magazynie lub u dostawców sklepu. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia). Treść § 4 stosuje się odpowiednio.
 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w PLN i zawierają podatek VAT (ceny brutto), nie zawierają natomiast kosztów dostawy zamówionego towaru. Płatności należy dokonywać w złotych polskich (PLN).
 1. Termin płatności za złożone zamówienie wynosi 5 dni. Po upływie tego terminu złożone zamówienie jest anulowane, a Towar będący przedmiotem zamówienia wystawiany jest ponownie na sprzedaż.

 

§ 6.

[Wysyłka towaru]

 1. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub za pomocą wiadomości mailowej, odpowiednio dla specyfikacji danego Towaru.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu. Do czas braku zaksięgowania wpłaty Sklep nie podejmie jakichkolwiek czynności związanych z realizacją zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia – do dnia wysyłki zamówienia – wynosi maksymalnie 5 Dni roboczych od otrzymania wpłaty. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może się przedłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą wiadomości mailowej. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty zgodnie z treścią ust. 2.
 4. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. Nie ma możliwości zmiany adresu po dokonaniu wpłaty zgodnie z treścią ust. 2. W razie podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 5. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierskich, pocztowych i Poczty Polskiej.
 6. Brak odebrania przesyłki i zwrot zamówienia do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wysłania.
 7. Koszty transportu zależą od wyboru firmy dostarczającej przesyłkę i jej cennika.
 8. W chwili odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
 9. Klient dokonuje cesji wierzytelności na Właściciela Sklepu wszelkich roszczeń przysługujących z tytułu naruszenia stanu przesyłki, która powstała w wyniku działania lub zaniechania przewoźnika.

 

§ 7.

[Prawo odstąpienia]

 1. Zgodnie z Ustawą Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki lub zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Właściciela sklepu, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu Towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Zwrócony Towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient. Jeśli Klient odesłał zwracany Towar w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Właściciela sklepu, z zastrzeżeniem ust. 5. Właściciel sklepu dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy – zakupu Towaru, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt c Regulaminu, jeśli Klient wyraził wyraźną zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia przez Właściciela Sklepu i przyjął do wiadomości, uprzednio należycie poinformowany przez Właściciela Sklepu, iż utraci w związku z tym prawo do odstąpienia od Umowy.
 6. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt. 1 lub 6 Ustawy Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy – zakupu Towaru, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt a lub b Regulaminu. W przypadku świadczenia usług o którym mowa w art. 38ust. 1 pkt. 1 Ustawy, uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeśli Klient wyraził wyraźną zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia przez Właściciela Sklepu i przyjął do wiadomości, uprzednio należycie poinformowany przez Właściciela Sklepu, iż utraci w związku z tym prawo do odstąpienia od Umowy. Przez rozpoczęcie spełnienia świadczenia, o którym mowa w zd. 1 należy rozumieć odbiór Towaru o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt a lub b Regulaminu i jego aktywowanie przez Klienta.

 

§ 8.

[Zwroty i reklamacje]

 1. Wszystkie Towary oferowane przez Sklep są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami K.c.
 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania mu produktu przez Właściciela sklepu lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Klient samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Właściciel Sklepu nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Klienta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.
 4. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Właściciela Sklepu o niezgodności Towaru z Umową. oraz odesłanie do Sklepu reklamowanego Towar wraz z opisem niezgodności. Do reklamowanego Towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 5. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Towaru, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Klientowi, nie zawiadomi o tym Właściciela Sklepu.
 6. Właściciel Sklepu ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 Dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty dostaw ponosi Właściciel Sklepu.
 8. Informujemy również, że Klient posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

§ 9.

[Ochrona danych osobowych]

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie www.prezentidealny.com lub składając zamówienie w Sklepie, Klient przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą umieszczone w bazie BonCard Polska Sp. z o.o. oraz  przetwarzane dla celów związanych z rejestracją oraz obsługą konta, procesem zamawiania produktów i zawierania umowy, finalizowania umowy i realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia obsługę konta w sklepie, a w dalszej kolejności obsługę procesu zamówienia i jego zrealizowanie. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest BonCard Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań).
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku i zgodnie z jego treścią.
 4. Odbiorcą danych osobowych Klientów będzie BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań).
 5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi konta użytkownika w Sklepie, trwania umowy i realizacji zamówienia oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy i realizacji zamówienia.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem rejestracji w Sklepie, obsługi procesu zamówienia i realizacji zamówienia przez Sklep. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera również Polityka prywatności Sklepu.

 

§ 10.

[e-voucher]

 1. Wydawcą e-vouchera jest BonCard Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 61-361 ul. Starołęcka 7, która jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322897.
 2. e-voucher jest ważny, tj. podlega wymianie na towary lub usługi w okresie wskazanym przez Wydawcę.
 3. Po okresie ważności e-voucher przepada.
 4. e-voucher można wykorzystać wyłącznie w sklepie internetowym Wydawcy pod adresem www.prezentidealny.com.
 5. Limit kwotowy na voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość towaru lub usługi, którą Posiadacz może nabyć od Wydawcy na podstawie e-vouchera.
 6. e-voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utracenie e-vouchera.
 8. e-voucher można użyć tylko raz.
 9. Przy realizacji e-vouchera Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość e-vouchera.

 

§ 11.

[Postanowienia końcowe]

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie internetowej (w szczególności zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody wyrażonej przez Właściciela Sklepu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.