Razem : 0,00 zł

Polityka prywatności sklepu Prezent Idealny

 

DANE OSOBOWE

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 7, 61-361 Poznań; tel.: +48 61 278 53 67 email: biuro@boncard.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH:

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Zbierane przez Administratora dane będą:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) umożliwienia Klientowi dostępu do treści oraz usług oferowanych w Sklepie;

b) składania ofert, zawierania lub realizacji umowy sprzedaży;

c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora;

d) komunikacji z Klientem;

e) doskonalenia usług Administratora,

f) wykonania obowiązków Administratora nałożonych przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa lub organy państwowe.

W każdym z wymienionych powyżej przypadków podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Sklepu.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU

  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

2.      Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

a. podmiotom powiązanym z Administratorem

b. podmiotom współpracującym z Administratorem,

c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,

  1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Klient Sklepu ma prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych

– sprostowania danych

– usunięcia danych

– ograniczenia przetwarzania danych

– przenoszenia danych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora

– wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@prezentidealny.com

Korzystanie ze sklepu Prezent Idealny oznacza akceptację poniższych warunków.

Prezent Idealny zapisuje informacje w plikach cookies dotyczące:

  • informacje na temat sesji,
  • ostatnio oglądane produkty,
  • oddanie głosu w ankiecie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Klientów wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone.
  2. O wszelkich zmianach w Polityce prywatności Klient zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Sklepie.