Razem : 0,00 zł

Regulamin Multikarty Prezent Idealny 

(dalej Regulamin)

 

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1. Multikarta Prezent Idealny - elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci plastikowej karty lub elektronicznego vouchera, z danymi umożliwiającymi identyfikację bonu, uprawniającego jego Użytkownika do wymiany na oferowane przez Wydawcę towary lub usługi, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości bonu, z wyłączeniem produktów Paysafecard.

2. Wydawca – BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 7, 61-361 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000322897, NIP 777-30-91-557.

3. Użytkownik - każdorazowy okaziciel Multikarty Prezent Idealny.

4. Nabywca - osoba, która w zamian za przekazanie środków pieniężnych nabywa od Wydawcy Multikartę Prezent Idealny.

5. Rejestracja - proces weryfikacji Transakcji, umożliwiający wymianę Multikarty Prezent Idealny na towar lub usługę, w trakcie którego ustalony zostaje m.in. status i Wartość Do Wykorzystania Multikarty Prezent Idealny.

6. Wartość Do Wykorzystania - przypisana do Multikarty Prezent Idealny kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć u Wydawcy towary lub usługi przy użyciu Multikarty Prezent Idealny.

7. Transakcja - dokonana przy użyciu Multikarty Prezent Idealny operacja polegająca na wymianie Multikarty Prezent Idealny na towary lub usługi oferowane przez Wydawcę poprzez obniżenie Wartości Do Wykorzystania Multikarty Prezent Idealny o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów lub usług. Zastrzega się, iż Multikarta Prezent Idealny nie obsługuje transakcji wymiany na produkty Paysafecard. 

8. Sklep Internetowy - serwis internetowy Wydawcy, oferujący możliwość kupowania produktów przez Internet, znajdujący się pod adresem prezentidealny.com.

9. GiftCard System - serwis internetowy, umożliwiający Rejestrację Transakcji dokonywanych przy użyciu Multikarty Prezent Idealny, sprawdzenie statusu bonu, Wartości Do Wykorzystania.

 

 

§ 2

Użytkowanie i obsługa Multikarty Prezent Idealny:

1. Multikarta Prezent Idealny służy do realizacji Transakcji wyłącznie w Sklepie Internetowym Wydawcy.

2. Przyjęta do realizacji może być wyłącznie Multikarta Prezent Idealny uprzednio zasilona. Zasilenia dokonuje Wydawca w GiftCard System poprzez wprowadzenie numeru Multikarty Prezent Idealny, kodu zabezpieczającego oraz wskazanie Wartości Do Wykorzystania.

3. Nominały Multikarty Prezent Idealny opiewają na kwoty zdefiniowane przez Wydawcę w GiftCard System.

4. Multikarta Prezent Idealny nie podlega wymianie na gotówkę.

5. Multikarta Prezent Idealny nie jest narzędziem do wypłaty gotówki z bankomatu.

6. Termin ważności Multikarty Prezent Idealny upływa po 12 miesiącach od momentu aktywacji Multikarty Prezent Idealny. Po upływie okresu ważności Multikarta Prezent Idealny jest nieważna.

7. Multikarta Prezent Idealny jest kartą na okaziciela. Użycie Multikarty Prezent Idealny przez osobę nieuprawnioną stanowi ważną Transakcję. Wydawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie Multikarty Prezent Idealny.

8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Multikarty Prezent Idealny, które zostały uszkodzone, skradzione bądź zagubione po ich wydaniu Użytkownikowi.

9. Nie ma możliwości wydania duplikatu Multikarty Prezent Idealny.

10. Użytkownik Multikarty Prezent Idealny może posługiwać się Multikartą Prezent Idealny wielokrotnie od czasu jej aktywacji do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania, w okresie jej ważności.

11. Użytkownik Multikarty Prezent Idealny jest upoważniony do dokonywania Transakcji przy użyciu Multikarty Prezent Idealny jedynie do wysokości aktualnej Wartości Do Wykorzystania przypisanej do Multikarty Prezent Idealny.

12. Nie ma możliwości ponownego doładowania Multikarty Prezent Idealny. Multikarta Prezent Idealny traci ważność po wykorzystaniu pełnej Wartości Do Wykorzystania lub z chwilą upływu terminu ważności Multikarty Prezent Idealny.

13. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów lub usług przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy przy użyciu innego akceptowanego w Sklepie Internetowym środka płatniczego.

14. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od Wartości Do Wykorzystania, różnica określa wartość Multikarty Prezent Idealny po Transakcji. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji wartości Multikarty Prezent Idealny.

15. Użytkownik Multikarty Prezent Idealny może sprawdzić saldo Multikarty Prezent Idealny (aktualną Wartość Do Wykorzystania) Sklepie Internetowym pod adresem www.prezentidealny.com po zalogowaniu się przy pomocy numeru Multikarty Prezent Idealny oraz kodu zabezpieczającego.

16. Po upływie terminu ważności Multikarty Prezent Idealny pozostałe środki stanowią przychód Wydawcy.

17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Multikarty Prezent Idealny w przypadku upływu terminu ważności Multikarty Prezent Idealny oraz w przypadku wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Multikarty Prezent Idealny.

18. Wydawca ma obowiązek poinformować Użytkownika Multikarty Prezent Idealny o warunkach niniejszego Regulaminu.

19. Nabycie Multikarty Prezent Idealny oznacza, że Nabywca zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Nabywca oraz Użytkownik Multikarty Prezent Idealny zobowiązany jest do poinformowania kolejnego Użytkownika, któremu przekazał Multikartę Prezent Idealny o treści Regulaminu. Skorzystanie z Multikarty Prezent Idealny przez Użytkownika niebędącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

20. O wszelkich zmianach Regulaminu Wydawca będzie informować poprzez udostępnienie Regulaminu w Sklepie Internetowym.