[Postanowienia ogólne]


1. Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie ,,Stwórz idealne hasło, wygraj nagrody" jest właściciel sklepu „Prezent Idealny” firma BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 7.
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Stwórz idealne hasło, wygraj nagrody”
3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/kartyprezentidealny (zwanej dalej “Fanpage”).
6. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
8. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 09.06.2022 r. o godz. 10:00
9. Konkurs trwa do 30.06.2022 roku do godziny 23:59.

    
[Warunki uczestnictwa w konkursie]


1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: osoby prawne, członkowie Komisji Konkursowej, zarząd i pracownicy Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umów o dzieło i umów zlecenie.
3. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. zaobserwowanie profilu sklepu Prezent Idealny w serwisie Facebook
c. zaznaczenie “Lubię to” pod postem konkursowym na Fanpage www.facebook.com/kartyprezentidealny
d. oznaczenie trzech swoich znajomych w serwisie Facebook
e. uczestnicy Konkursu mają za zadanie w trakcie trwania konkursu umieszczenie pod postem konkursowym w komentarzu kreatywne hasło reklamowe związane z dowolnym produktem dostępnym na stronie www.prezentidealny.com  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. samodzielnie zrealizował zadanie konkursowe
b. posiada do zgłoszenia przesłanego w Konkursie wyłączne prawa autorskie i majątkowe oraz poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich.
c. w przypadku naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora.
d. posiada aktywny adres e-mail, którego jest właścicielem i posiada do niego dostęp
e. przenosi na rzecz Organizatora bezterminowo i bez wynagrodzenia prawa autorskie do zgłoszonego przez siebie w zadaniu konkursowym hasła, które może zostać wykorzystane przez Organizatora w sposób nieograniczony, na wszelkich dostępnych polach eksploatacji w jego działalności, w szczególności w prowadzanych przez niego akcjach lub kampaniach marketingowych.


[Nagroda]

1. W ramach konkursu przewidywane są następujące nagrody:


a. 1 miejsce Multikarta Prezent Idealny o wartości 300,00 zł – do wykorzystania w sklepie internetowym www.prezent idealny.com oraz umieszczenie zwycięskiego hasła reklamowego na stronie głównej sklepu internetowego www.prezentidealny.com
b. 2 miejsce Multikarta Prezent Idealny o wartości 200,00 zł
c. 3 miejsce Multikarta Prezent Idealny o wartości 100,00 zł

2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.


 [Zasady przyznawania nagród]


1. Każdy Uczestnik może dodać dowolną liczbę zadań konkursowych, jednak tylko jedno z nich ma szansę na wygraną.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebook.
3. Informacje o wygranej zostaną przesłane zwycięzcy w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia konkursu.
4. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy na koszt Organizatora.
5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej imię, nazwisko, adres e-mail
6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
7. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora drogą elektroniczną na wskazany przez uczestnika adres e-mail
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
11. Nagrody niewydane w konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora

[Komisja Konkursowa]


1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia
Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną „Komisja
Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby wyznaczone przez
Organizatora.
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie
kryteriami biorąc pod uwagę przede wszystkim:
a. Kreatywność i oryginalność przesłanego opisu wraz ze zdjęciem.
b. Słownictwo i stylistykę zastosowaną w zadaniu.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie opublikowana na stronie www.facebook.com/kartyprezentidealny do dnia 06.07.2022 do godz. 14:00.
6.Decyzja Komisji Konkursowej nie podlega uzasadnieniu i jest ostateczna.


[Reklamacje]


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem ,,Stwórz idealne hasło, wygraj nagrody”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


[Ochrona danych osobowych]


1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-361) ul. Starołęcka 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wysłania nagród (imienia, nazwiska, ulicy, kodu pocztowego, miasta, numeru kontaktowego).
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
[Postanowienia końcowe]
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
5.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u www.facebook.com/kartyprezentidealny